PaperBLAST – Find papers about a protein or its homologs

 

Align XP_018117079.1 to PF15735 (DUF4683)

XP_018117079.1 has 3109 amino acids

Query:    DUF4683 [M=400]
Accession:  PF15735.5
Description: Domain of unknown function (DUF4683)
Scores for complete sequences (score includes all domains):
  --- full sequence ---  --- best 1 domain ---  -#dom-
  E-value score bias  E-value score bias  exp N Sequence    Description
  ------- ------ -----  ------- ------ -----  ---- -- --------    -----------
  1.1e-164 534.8 14.3  1.1e-164 534.8 14.3  5.0 7 XP_018117079.1 


Domain annotation for each sequence (and alignments):
>> XP_018117079.1 
  #  score bias c-Evalue i-Evalue hmmfrom hmm to  alifrom ali to  envfrom env to   acc
 ---  ------ ----- --------- --------- ------- -------  ------- -------  ------- -------  ----
  1 ?  -6.2  5.7     1     1   68   180 ..   280   395 ..   270   487 .. 0.62
  2 ?  -4.5  2.9    0.7    0.7   123   153 ..   469   498 ..   397   580 .. 0.56
  3 ?  -2.8  0.0   0.21   0.21   78   168 ..   574   657 ..   550   670 .. 0.62
  4 ! 534.8 14.3 1.1e-164 1.1e-164    7   400 .]   744  1171 ..   738  1171 .. 0.98
  5 ?  -5.0  6.6   0.94   0.94   307   352 ..  1230  1282 ..  1204  1335 .. 0.56
  6 ?  -1.7  1.2   0.097   0.097   68   208 ..  1427  1527 ..  1386  1551 .. 0.54
  7 ?  -3.6  4.7   0.37   0.37   277   342 ..  1556  1627 ..  1548  1670 .. 0.57

 Alignments for each domain:
 == domain 1 score: -6.2 bits; conditional E-value: 1
     DUF4683 68 alkklaevtyklqqfkkkqsrlklgkkkeklvekrekeeeeedkastkekeksylqknalsksisetdkvlskd..vkvaeeaskskalleeans 160
           +++ ++ + +  + ++s+ +l+k+ +++ ++++ + + ++ + ++ ++++ + +l+++ + d+ s+  v v++++ ++++  ++ 
 XP_018117079.1 280 SSQISPPDSQDRGYVAMSESEKILQKRLKEILKQNDFSLTLPNSLDCSNLSEEFSVELTLHSQLDSPDVLCSQAnmVDVHRDEPQRNKGCVGEEQ 374
           44444555666667777788888888888888888877777777666677788888888888888888887776678888888888887777777 PP

     DUF4683 161 aslefedds.eesekasslig 180
           +++ +++++ + +++s++ +
 XP_018117079.1 375 EDAVIDEEAiLNVMETSQIFQ 395
           777777777744444433332 PP

 == domain 2 score: -4.5 bits; conditional E-value: 0.7
     DUF4683 123 qknalsksisetdkvlskdvkvaeeaskska 153
           ++  ++++e++++ +  +++e++s++++
 XP_018117079.1 469 MSQRWDNNTEEHNTKRNF-KSIEESSSEDDS 498
           111111111111111111.122222222222 PP

 == domain 3 score: -2.8 bits; conditional E-value: 0.21
     DUF4683 78 klqqfkkkqsrlklgkkkeklvekrekeeeeedkastkekeksylqknalsksisetdkvlskdvkvaeeaskskalleeansaslefedd 168
           + q++ + s+ +l+k+  l e+ + +ee+ +  + +s++++++++ + ++ + +++ ++eeask++ +   ++++ fed+
 XP_018117079.1 574 QCQHT-SALSSHILKKEG--LIEELPQPAEEKGPE---LSVHSFTNDSTCNMKYPSSFNNSTCPEVLHEEASKNDIAP-VPAIDKTAFEDG 657
           33333.333334443333..555433333233322...3468899999999999998888888856666666666553.334566677765 PP

 == domain 4 score: 534.8 bits; conditional E-value: 1.1e-164
     DUF4683  7 dvdnvvsdddssteesdvnklkiRyEefqenktektsvaQqeahykFFPSVvlsnClkrkkalkklaevtyklqqfkkkqsrlklgkkkeklv 99 
            ++ +++++d+++++++ nk+k R+Ee+q++ t++ts +Qq++hykFFPSVvlsnCl+r  ++kla+vtyk+qq+ kkqsrlkl+kkk +v
 XP_018117079.1 744 VSRVMLHTADNAINDVSPNKRKARSEELQQHATDMTSGNQQATHYKFFPSVVLSNCLNR---PQKLAPVTYKVQQC-KKQSRLKLVKKK--VV 830 
           578899*****************************************************...**************.7***********..99 PP

     DUF4683 100 ekrekeeeeed...........................................kastkekeksylqknalsksisetdkvlskd..vkvaee 147 
           e+++++++++d                      +++  k++sy+++na+sks +++d+v s+d v++ ++
 XP_018117079.1 831 ENEHTSATAKDiedllgyegsveyrentnlqkqsivtgidtipspsyqdivdpiNTVG--KDSSYAPGNACSKSPPDVDRVPSCDmaVMMDDG 921 
           9999999999999**************************************9765555..9************************9999**** PP

     DUF4683 148 askskalleeansaslefeddseesekassligskYtLRaKRKvryeeeDseesekiknkkeslpqeekeeddvegsqkskKrrkvsrkePPv 240 
           a++s+a+ e n ++++fe ++++se++++++g+kYtLRaKRKv++e+eD+e +++++n+k+slpq+e++ ddve qk++Krrkvs+k+PPv
 XP_018117079.1 922 AFQSNAC--ELNAFTCQFEVGATDSEPSLEICGNKYTLRAKRKVNFESEDGEPVKGATNSKSSLPQPEETMDDVESFQKVHKRRKVSNKLPPV 1012
           *******..79********************************************************************************** PP

     DUF4683 241 IIKYIIiNRFkGrKnmLVKlskvdssEeqvtLteeklekYkkLAPLKdFWpkvpesratkypileltaKkshkrKaKvksakkkriqrlkkie 333 
           IIKYIIiNRFkGrKnm VKl+k+d+sEeqv+Lte+k+++Y+++APLKdFWpkvpes+atkypi ++ +Kk++krK+K+ksakkk++ rl+k+e
 XP_018117079.1 1013 IIKYIIINRFKGRKNMQVKLEKLDPSEEQVKLTEDKIKQYNRMAPLKDFWPKVPESPATKYPIFPVIPKKNNKRKTKQKSAKKKTG-RLPKTE 1104
           *************************************************************************************9.****** PP

     DUF4683 334 kkvlkrtlsvkRkrssaslsppqpsynaetedagleYkDvmskLGfLserspspvasspprCwsptd 400 
           +k+l+r++s++Rkr++++ls p+p+ynaeted++++YkDvmskLGfL+er+psp+++spprCwsptd
 XP_018117079.1 1105 TKMLQRAVSIRRKRIRSFLSLPMPTYNAETEDCDTDYKDVMSKLGFLVERCPSPINMSPPRCWSPTD 1171
           *****************************************************************98 PP

 == domain 5 score: -5.0 bits; conditional E-value: 0.94
     DUF4683 307 taKks.......hkrKaKvksakkkriqrlkkiekkvlkrtlsvkRkrssasl 352 
           ++Kk    + +K+K ks kk + +k k + k+t  R +++sl
 XP_018117079.1 1230 QPKKAsqsdigkDGKKQKGKSMSKKSEKAPRKHIKIKDKKTNAEPRVSEQSSL 1282
           23333344444444445555554444443333333333333333333333332 PP

 == domain 6 score: -1.7 bits; conditional E-value: 0.097
     DUF4683  68 alkklaevtyklqqfkkkqsrlklgkkkeklvekrekeeeeedkastkekeksylqknalsksisetdkvlskd.vkvaeeaskskalleean 159 
           a+k+l   klq ++++ s+                     +se+ k l ++ + + a++sk++ +++ 
 XP_018117079.1 1427 AQKRLLTSIGKLQDVQNSPSS-----------------------------------------LVSEKPKLLPCSfNHAGNVADTSKHCDSNTP 1478
           333333334444444333333.........................................5555555555554445555555666655555 PP

     DUF4683 160 saslefeddseesekassligskYtLRaKRKvryeeeDseesekiknkk 208 
           + s+e  ++ +s ++s l+ k tL++  + ++ Ds+++ +  ++
 XP_018117079.1 1479 VISSEKGHEALNSPNSSVLTTLKSTLKTTAVEQKQKGDSIDAAQFATQR 1527
           5666666666666666666666666666555555555555554444433 PP

 == domain 7 score: -3.6 bits; conditional E-value: 0.37
     DUF4683 277 lekYkkLAPLKdFWpkvpesratkypileltaKks................hkrKaKvksakkkriqrlkkiekkvlkrtls 342 
           l+ + +A LK+  k++++ a + ++++ K s        h +K++      +++++kv+k+ +
 XP_018117079.1 1556 LDAHSGIAVLKELLHKKQQKVASSSEESTVKLKLSlsspsepksvsgksatHSKKTR----------APRSTKSKVAKNVKT 1627
           566667788888888888888888888888888887777643333333333222222..........222222222222222 PPOr compare XP_018117079.1 to CDD or PaperBLAST